دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هوا شناسی - پیش بینی مستقیم آب و هوا از مركز هواشناسی ایران

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
11 km/hزابل
7 km/hآبادان
6 km/hچابهار
6 km/hمشهد
6 km/hسرخس

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
15°Cنوشهر
16°Cاردبیل
24°Cرشت
25°Cتبریز
25°Cماکو

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
40°Cآبادان
40°Cامیدیه
39°Cاهواز
39°Cایرانشهر
37°Cبم

!به هوا ایران کمک کنید