دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

پیش بینی مستقیم آب و هوا رد

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
8 km/hجزیره سیری
7 km/hزابل
7 km/hآبادان
6 km/hآباده
6 km/hجاسک

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
16°Cنوشهر
20°Cماکو
21°Cاردبیل
23°Cبابلسر
24°Cارومیه

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
42°Cایرانشهر
41°Cامیدیه
41°Cآبادان
40°Cاهواز
38°Cجاسک

!به هوا ایران کمک کنید