دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

پیش بینی مستقیم آب و هوا رد

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
10 km/hزابل
8 km/hسیرجان
7 km/hجاسک
7 km/hزاهدان
7 km/hبم

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
21°Cنوشهر
29°Cاردبیل
30°Cبافت
30°Cبابلسر
30°Cقوچان

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
47°Cاهواز
47°Cآبادان
46°Cامیدیه
41°Cایرانشهر
40°Cزابل

!به هوا ایران کمک کنید