دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

پیش بینی مستقیم آب و هوا رد

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
12 km/hزابل
8 km/hبم
7 km/hسراوان
6 km/hبابلسر
6 km/hاردبیل

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
17°Cنوشهر
22°Cاردبیل
26°Cرشت
27°Cماکو
27°Cطبس

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
46°Cآبادان
45°Cاهواز
44°Cامیدیه
42°Cایرانشهر
40°Cبم

!به هوا ایران کمک کنید