دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی ایران

پیش بینی مستقیم آب و هوا رد

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
7 km/hجاسک
6 km/hشاهرود
6 km/hشهرکرد
6 km/hسرخس
6 km/hآباده

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
-2°Cارومیه
-2°Cسنندج
-2°Cزنجان
0°Cهمدان
0°Cخوی

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
23°Cجاسک
22°Cایرانشهر
22°Cچابهار
20°Cبندر عباس
20°Cآبادان

!به هوا ایران کمک کنید