دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی ایران

پیش بینی مستقیم آب و هوا رد

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
12 km/hزابل
9 km/hزاهدان
9 km/hایرانشهر
8 km/hکرمان
7 km/hسراوان

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
22°Cنوشهر
27°Cطبس
28°Cبافت
28°Cبیرجند
28°Cقوچان

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
48°Cآبادان
47°Cاهواز
46°Cامیدیه
39°Cایرانشهر
37°Cفسا

!به هوا ایران کمک کنید