دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هوا شناسی - پیش بینی مستقیم آب و هوا از مركز هواشناسی ایران

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
13 km/hآبادان
11 km/hاهواز
11 km/hبابلسر
9 km/hسرخس
8 km/hزابل

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
18°Cنوشهر
21°Cاردبیل
26°Cزنجان
28°Cتبریز
28°Cماکو

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
46°Cزابل
45°Cاهواز
44°Cآبادان
44°Cامیدیه
43°Cایرانشهر

!به هوا ایران کمک کنید