دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

پیش بینی مستقیم آب و هوا رد

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
8 km/hزابل
6 km/hچابهار
6 km/hامیدیه
6 km/hآبادان
6 km/hبافت

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
12°Cنوشهر
17°Cارومیه
18°Cبابلسر
18°Cماکو
18°Cتبریز

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
38°Cبندر عباس
36°Cایرانشهر
36°Cامیدیه
35°Cآبادان
35°Cاهواز

!به هوا ایران کمک کنید