دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی ایران

پیش بینی مستقیم آب و هوا رد

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
9 km/hمهاباد
8 km/hتبریز
7 km/hاردبیل
7 km/hزنجان
6 km/hخوی

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
11°Cماکو
12°Cارومیه
12°Cمهاباد
13°Cسراوان
13°Cچابهار

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
24°Cاهواز
23°Cجزیره کیش
22°Cجزیره سیری
15°Cخوی
13°Cسراوان

!به هوا ایران کمک کنید