دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هوا شناسی - پیش بینی مستقیم آب و هوا از مركز هواشناسی ایران

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
12 km/hاهواز
10 km/hآبادان
10 km/hامیدیه
8 km/hزنجان
8 km/hسرخس

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
4°Cنوشهر
7°Cتبریز
7°Cماکو
7°Cارومیه
8°Cخوی

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
27°Cامیدیه
25°Cاهواز
24°Cبم
24°Cآبادان
23°Cبندر عباس

!به هوا ایران کمک کنید