دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هوا شناسی - پیش بینی مستقیم آب و هوا از مركز هواشناسی ایران

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
10 km/hزابل
9 km/hسرخس
8 km/hآبادان
8 km/hتربت حیدریه
7 km/hتبریز

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
18°Cنوشهر
24°Cاردبیل
26°Cزنجان
27°Cماکو
28°Cمهاباد

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
44°Cزابل
43°Cاهواز
43°Cبم
43°Cایرانشهر
42°Cآبادان

!به هوا ایران کمک کنید