دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هوا شناسی - پیش بینی مستقیم آب و هوا از مركز هواشناسی ایران

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
8 km/hسرخس
7 km/hمهاباد
7 km/hجاسک
7 km/hچابهار
6 km/hبابلسر

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
10°Cاردبیل
12°Cنوشهر
18°Cماکو
19°Cرشت
20°Cخوی

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
40°Cاهواز
40°Cآبادان
40°Cزابل
38°Cامیدیه
38°Cایرانشهر

!به هوا ایران کمک کنید