دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

پیش بینی مستقیم آب و هوا رد

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
10 km/hزابل
9 km/hآبادان
9 km/hنهبندان
8 km/hزاهدان
7 km/hبابلسر

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
16°Cنوشهر
23°Cاردبیل
27°Cماکو
28°Cبابلسر
30°Cزنجان

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
45°Cایرانشهر
44°Cآبادان
44°Cاهواز
44°Cزابل
43°Cامیدیه

!به هوا ایران کمک کنید