دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

پیش بینی مستقیم آب و هوا رد

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
9 km/hالیگودرز
7 km/hتهران
6 km/hشهرکرد
6 km/hهمدان
6 km/hسنندج

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
17°Cنوشهر
20°Cماکو
22°Cهمدان
23°Cتبریز
23°Cزنجان

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
43°Cاهواز
43°Cامیدیه
43°Cایرانشهر
42°Cآبادان
41°Cزابل

!به هوا ایران کمک کنید