دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

تصویر ماهواره ایران

امروز

فردا

تصویر ماهواره ایران

sy weather map

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
8 km/hالیگودرز
8 km/hاصفهان
7 km/hشهرکرد
7 km/hمهاباد
7 km/hسبزوار

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
18°Cنوشهر
20°Cماکو
22°Cایلام
22°Cالیگودرز
22°Cبابلسر

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
43°Cامیدیه
43°Cآبادان
41°Cاهواز
39°Cایرانشهر
38°Cسرخس