دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

تصویر ماهواره ایران

امروز

فردا

تصویر ماهواره ایران

sy weather map

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
13 km/hزابل
11 km/hآبادان
8 km/hبم
8 km/hتبریز
8 km/hزاهدان

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
21°Cنوشهر
24°Cاردبیل
30°Cرشت
30°Cبیرجند
30°Cبابلسر

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
45°Cآبادان
45°Cاهواز
44°Cایرانشهر
44°Cامیدیه
40°Cسراوان