دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

تصویر ماهواره ایران

امروز

فردا

تصویر ماهواره ایران

sy weather map

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
9 km/hالیگودرز
8 km/hشهرکرد
7 km/hجاسک
7 km/hمشهد
7 km/hآباده

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
10°Cاردبیل
10°Cنوشهر
15°Cماکو
16°Cتبریز
17°Cزنجان

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
40°Cامیدیه
38°Cزابل
37°Cاهواز
37°Cآبادان
37°Cایرانشهر