دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

تصویر ماهواره ایران

امروز

فردا

تصویر ماهواره ایران

sy weather map

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
13 km/hآبادان
11 km/hزابل
7 km/hبابلسر
7 km/hسرخس
6 km/hتبریز

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
20°Cنوشهر
27°Cاردبیل
29°Cزنجان
29°Cشهرکرد
29°Cآباده

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
47°Cآبادان
44°Cاهواز
43°Cامیدیه
41°Cایرانشهر
39°Cزابل