دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

تصویر ماهواره ایران

امروز

فردا

تصویر ماهواره ایران

sy weather map

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
12 km/hزابل
7 km/hبم
7 km/hشاهرود
6 km/hزاهدان
6 km/hسرخس

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
15°Cنوشهر
24°Cاردبیل
26°Cطبس
26°Cقوچان
26°Cرشت

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
45°Cآبادان
44°Cاهواز
43°Cامیدیه
40°Cایرانشهر
40°Cسراوان