دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

پیش بینی مستقیم آب و هوا رد

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
11 km/hآبادان
11 km/hزابل
10 km/hچابهار
9 km/hسرخس
8 km/hبیرجند

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
20°Cنوشهر
26°Cاردبیل
28°Cبابلسر
30°Cبجنورد
30°Cماکو

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
48°Cآبادان
48°Cاهواز
45°Cامیدیه
44°Cزابل
43°Cایرانشهر

!به هوا ایران کمک کنید