دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی ایران

پیش بینی مستقیم آب و هوا رد

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
12 km/hآباده
9 km/hآبادان
8 km/hاصفهان
8 km/hشهرکرد
7 km/hشاهرود

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
11°Cنوشهر
19°Cاردبیل
20°Cماکو
21°Cهمدان
21°Cایلام

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
42°Cبم
42°Cایرانشهر
39°Cزابل
38°Cزاهدان
38°Cسراوان

!به هوا ایران کمک کنید