دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی ایران

پیش بینی مستقیم آب و هوا رد

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
10 km/hزاهدان
9 km/hجزیره سیری
8 km/hسرخس
8 km/hجاسک
8 km/hآباده

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
-4°Cنوشهر
2°Cاردبیل
3°Cزنجان
4°Cهمدان
4°Cسنندج

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
26°Cزابل
26°Cچابهار
25°Cامیدیه
24°Cجاسک
24°Cاهواز

!به هوا ایران کمک کنید