دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی ایران

پیش بینی مستقیم آب و هوا رد

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
9 km/hمهاباد
8 km/hسرخس
8 km/hزاهدان
8 km/hتبریز
7 km/hقوچان

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
10°Cنوشهر
10°Cهمدان
11°Cایلام
11°Cماکو
12°Cارومیه

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
29°Cایرانشهر
28°Cسراوان
27°Cچابهار
27°Cزابل
27°Cسرخس

!به هوا ایران کمک کنید