دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هوا شناسی - پیش بینی مستقیم آب و هوا از مركز هواشناسی ایران

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
11 km/hزابل
7 km/hبابلسر
7 km/hسرخس
6 km/hبم
6 km/hتربت حیدریه

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
18°Cنوشهر
22°Cاردبیل
25°Cرشت
26°Cزنجان
26°Cبافت

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
45°Cآبادان
43°Cاهواز
43°Cامیدیه
40°Cایرانشهر
39°Cبندر عباس

!به هوا ایران کمک کنید