دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هوا شناسی - پیش بینی مستقیم آب و هوا از مركز هواشناسی ایران

تغير استان

سرعت باد

MAIN_WIND LANG_POPULAR
8 km/hاهواز
8 km/hآبادان
8 km/hامیدیه
7 km/hتبریز
6 km/hبابلسر

سردترین شهرها

MAIN_COLD LANG_POPULAR
21°Cنوشهر
24°Cزنجان
24°Cطبس
25°Cتبریز
25°Cهمدان

گرمترین شهرها

MAIN_HOT LANG_POPULAR
40°Cامیدیه
39°Cاهواز
39°Cآبادان
39°Cزابل
37°Cبم

!به هوا ایران کمک کنید