هواشناسی Do_Āb-e_Shāh_Manşūrī

هواشناسی امروزدر Do_Āb-e_Shāh_Manşūrī، چهار محل و بختياری

هواشناسی Do_Āb-e_Shāh_Manşūrī، چهار محل و بختياری پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.02.2018 21:30:00–24:30:24 Heavy snow 6 mm 1 m/s
25.02.2018 00:30:00–06:30:24 Heavy snow 5 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Snow showers 4 mm -1° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm -2° 1 m/s
26.02.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm -5° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm -4° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm -1° 1 m/s
27.02.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm -2° 1 m/s
03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm -2° 0 m/s
09:30:00–15:30:24 Snow 2 mm -1° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm -1° 0 m/s
28.02.2018 03:30:00–09:30:24 Snow showers 2 mm -2° 0 m/s
09:30:00–15:30:24 Sleet showers 2 mm -1° 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm -5° 1 m/s
01.03.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm -8° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm -5° 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm -1° 1 m/s
02.03.2018 03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm -5° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm -3° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -6° 1 m/s
03.03.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -4° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 0 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Do_Āb-e_Shāh_Manşūrī
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Chaharmahal_and_Bakhtiari/Do_Āb-e_Shāh_Manşūrī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
2,001,324 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0012
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.7196
Total Execution Time  0.7208
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0004   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '03' 
0.0071   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND name LIKE 'Do_Āb-e_Shāh_Manşūrī'  
0.1551   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Do_Āb-e_Shāh_Manşūrī' LIMIT 1  
0.1576   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Do_Āb-e_Shāh_Manşūrī' LIMIT 1  
0.0002   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40