هواشناسی Markaz-e_Āmūzesh-e_Keshavarzī-ye_Shahr-e_Kord

هواشناسی امروزدر Markaz-e_Āmūzesh-e_Keshavarzī-ye_Shahr-e_Kord، چهار محل و بختياری

هواشناسی Markaz-e_Āmūzesh-e_Keshavarzī-ye_Shahr-e_Kord، چهار محل و بختياری پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Markaz-e_Āmūzesh-e_Keshavarzī-ye_Shahr-e_Kord
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Chaharmahal_and_Bakhtiari/Markaz-e_Āmūzesh-e_Keshavarzī-ye_Shahr-e_Kord
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,790,632 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4717
Total Execution Time  0.4725
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '03' 
0.0072   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '03' AND name LIKE 'Markaz-e_Āmūzesh-e_Keshavarzī-ye_Shahr-e_Kord'  
0.1370   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Markaz-e_Āmūzesh-e_Keshavarzī-ye_Shahr-e_Kord' LIMIT 1  
0.1340   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Markaz-e_Āmūzesh-e_Keshavarzī-ye_Shahr-e_Kord' LIMIT 1  
0.0002   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40