هواشناسی K��h-e_Tahr

هواشناسی امروزدر K��h-e_Tahr، فارس

هواشناسی K��h-e_Tahr، فارس پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات K��h-e_Tahr
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Fars/K��h-e_Tahr
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,788,796 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4406
Total Execution Time  0.4413
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '07' 
0.0265   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '07' AND name LIKE 'K��h-e_Tahr'  
0.1157   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'K��h-e_Tahr' LIMIT 1  
0.1151   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'K��h-e_Tahr' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40