هواشناسی Abū_ol_Faẕl_ol_‘Abbās

هواشناسی امروزدر Abū_ol_Faẕl_ol_‘Abbās، هرمزگان

هواشناسی Abū_ol_Faẕl_ol_‘Abbās، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Abū_ol_Faẕl_ol_‘Abbās
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hormozgan/Abū_ol_Faẕl_ol_‘Abbās
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,788,588 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4744
Total Execution Time  0.4751
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '11' 
0.0118   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND name LIKE 'Abū_ol_Faẕl_ol_‘Abbās'  
0.1137   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Abū_ol_Faẕl_ol_‘Abbās' LIMIT 1  
0.1135   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Abū_ol_Faẕl_ol_‘Abbās' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40