هواشناسی Sar-e_M��sheh

هواشناسی امروزدر Sar-e_M��sheh، هرمزگان

هواشناسی Sar-e_M��sheh، هرمزگان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Sar-e_M��sheh
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Hormozgan/Sar-e_M��sheh
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,789,572 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0011
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.6494
Total Execution Time  0.6506
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '11' 
0.0244   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '11' AND name LIKE 'Sar-e_M��sheh'  
0.1687   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Sar-e_M��sheh' LIMIT 1  
0.1430   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Sar-e_M��sheh' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40