هواشناسی ���Al��_B��deh

هواشناسی امروزدر ���Al��_B��deh، خوزستان

هواشناسی ���Al��_B��deh، خوزستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ���Al��_B��deh
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Khuzestan/���Al��_B��deh
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,789,424 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.6151
Total Execution Time  0.6159
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '15' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '15' 
0.0388   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '15' AND name LIKE '���Al��_B��deh'  
0.2073   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE '���Al��_B��deh' LIMIT 1  
0.1431   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE '���Al��_B��deh' LIMIT 1  
0.0002   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40