هواشناسی Qabr-e_Qeyşar_(2)

هواشناسی امروزدر Qabr-e_Qeyşar_(2)، كهگيلويه و بوير احمدی

هواشناسی Qabr-e_Qeyşar_(2)، كهگيلويه و بوير احمدی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد

Det oppstod en feil mens værdata ble forsøkt hentet fra yr.no. Teknisk info: Parsing av XML feilet.

تاریخ بارش دما باد

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Qabr-e_Qeyşar_(2)
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Kohgiluyeh_and_Boyer-Ahmad/Qabr-e_Qeyşar_(2)
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,789,576 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0014
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.5097
Total Execution Time  0.5112
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0021   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '05' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '05' 
0.0098   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '05' AND name LIKE 'Qabr-e_Qeyşar_(2)'  
0.1721   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Qabr-e_Qeyşar_(2)' LIMIT 1  
0.1322   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Qabr-e_Qeyşar_(2)' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40