هواشناسی عمر شاه

هواشناسی امروزدر عمر شاه، سیستان و بلوچستان

هواشناسی عمر شاه، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات عمر شاه
عرض جغرافیایی
30.7353
طول جغرافیایی
61.407
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6650885

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/ʻOmar_Shah
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
4,097,708 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0081
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.3328
Total Execution Time  0.3410
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0002   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0309   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'ʻOmar_Shah'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40