هواشناسی Gorg��neh

هواشناسی امروزدر Gorg��neh، تهران

هواشناسی Gorg��neh، تهران پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Gorg��neh
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Teheran/Gorg��neh
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,788,480 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.6079
Total Execution Time  0.6086
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '26' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '26' 
0.0177   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '26' AND name LIKE 'Gorg��neh'  
0.1234   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Gorg��neh' LIMIT 1  
0.1275   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Gorg��neh' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40